Regulamin

  • Plac składowy
    Plac składowy
  • Budowa drogi dojazdowej
    Budowa drogi dojazdowej
  • Budowa drogi dojazdowej
    Budowa drogi dojazdowej

 

 

 

#1

 

Sklep iBruk.pl prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych oferowanych przez Internetowe Centrum Sprzedaży Firmy „Arbet”

 

#2

 

Sprzedaż obsługiwana jest przez firmę „Arbet” działającą w imieniu Internetowego Centrum Sprzedaży Firmy „Arbet” (zwanego dalej iBruk.pl), za pomocą systemu realizującego płatności w Internecie – PayU.pl

 

#3

 

Korzystanie ze sklepu iBruk.pl jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie i oznacza wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją zakupu materiałów

 

#4

 

Warunkiem realizacji dokonanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.iBruk.pl. Dane rejestracyjne są domyślnymi danymi do wysyłki zamówień. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionymi formularzami rejestracyjnymi nie będą rozpatrywane.

 

#5

 

Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez iBruk.pl w celach związanych z realizacją zamówień w serwisie iBruk.pl.

 

#6

 

W wyniku rejestracji w systemie użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez jego e-mail. Wpisany podczas rejestracji adres będzie domyślnym adresem wysyłki zakupionych materiałów. W celu zmiany adresu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres nosiadek@wb.pl

 

#7

 

Zarejestrowany użytkownik ma możliwość wyboru materiałów do „koszyka” w Internetowym Centrum Sprzedaży serwisu iBruk.pl. W każdej z opcji użytkownik może wybrać interesujący go materiał oraz rodzaj transportu, którym towar ma zostać dostarczony.

 

#8

 

Po dokonaniu wyboru materiału i transportu, możliwy jest powrót do przeglądania materiałów poprzez powrót do menu materiałów lub przejście do strony finalizacji zamówienia poprzez kliknięcie „Zamów”

 

#9

 

W każdym momencie przeglądania i „zakupów” możliwe jest przejście do strony finalizacji zamówienia poprzez kliknięcie w „mój koszyk”. Zawiera ona podsumowanie dotychczas dokonanych zakupów. Użytkownik akceptuje zakupy i ostateczną cenę poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”. W tym momencie użytkownik zostanie przekierowany na stronę serwisu PayU.pl, gdzie będzie mógł wykonać przelew na rachunek sklepu iBruk.pl firmy „Arbet”

 

#10

 

Po otrzymaniu płatności zamówienie zostanie przyjęte do realizacji, o czym użytkownik otrzyma powiadomienie na podany w procesie rejestracji adres e-mail.

 

#11

 

W zależności od wybranego rodzaju transportu, oraz ilości zakupionych materiałów, materiały te zostaną dostarczone do klienta do 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku iBruk.pl

 

#12

 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że istnieją techniczne możliwości jego zrealizowania. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Użytkownik jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia)

 

#13

 

Ogólne uprawnienia i zobowiązania stron

 

13.1 Zawarcie umowy i dostawa towaru

 

1.     Klient zamierzający nabyć towar w Internetowym Centrum Sprzedaży iBruk.pl może złożyć zamówienie w następujący sposób:

za pośrednictwem strony internetowej www.iBruk.pl

telefonicznie : 32 455 83 83 lub +48 502 264 878

pocztą internetowa: nosiadek@wb.pl

 

2. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego iBruk.pl Klient wypełnia formularz rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracji wymaga uzupełnienia wszystkich pól w formularzu.

 

3. Po wypełnieniu formularza Klient przechodzi przez wszystkie etapy zamówienia i kończy zamówienie naciskając przycisk "Wyślij zamówienie"

 

13.2

 

1. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 

2.     Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny Internetowego Centrum Sprzedaży iBruk.pl generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Internetowego Centrum Sprzedaży iBruk.pl jako oczekujące.

 

3.     Niezależnie od potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, pracownik Internetowego Centrum Sprzedaży iBruk.pl weryfikuje telefonicznie dane osoby zamawiającej i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy.

 

4.     Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa sprzedaży pomiędzy Internetowego Centrum Sprzedaży iBruk.pl a Klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Internetowego Centrum Sprzedaży ibruk.pl jako potwierdzone.

 

5. Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.

 

6.     W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.

 

7.     W sytuacjach szczególnych, w tym w przypadku braku kontaktu telefonicznego z Klientem po potwierdzeniu zamówienia, lecz przed zrealizowaniem przesyłki Internetowe Centrum Sprzedaży ibruk.pl ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany w możliwie dostępny sposób.

 

13.3

 

Zamówienie może być przez Klienta odwołane, za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, nie później niż w dniu wysyłki zamówionego towaru.

 

13.4

 

1.     Zamówienia są wysyłane przez Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia.

 

2.     Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

 

3.     Istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru:

 

a)     Dostawa naszym środkiem transportu

 

wg cennika na stronie ibruk.pl w zakładce „Transport”

 

b)    Odbiór osobisty w siedzibie Internetowego Centrum Sprzedaży iBruk.pl

 

(należy wcześniej potwierdzić termin odbioru)

 

ul. Chrobrego 426, 44-313 Wodzisław Śl.

 

13.5

 

1.     Za zamówiony towar Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl nalicza cenę według cen podanych obok prezentowanego towaru.

 

2.     Za zamówiony towar Klient płaci Internetowemu Centrum Sprzedaży iBruk.pl

 

przedpłatą - przelewem lub kartą, płatne przed wysyłką towaru;

kierowcy, płatne przy odbiorze towaru

gotówką w firmie

 

3.   Palety

Na 1 palecie znajduje się:

10 m2  kostki brukowej chodnikowej

 8 m2   kostki brukowej przejazdowej

13 szt. krawężnika drogowego

40 szt. obrzeży chodnikowych 6cm x 20cm x 75cm

28 szt. obrzeży chodnikowych 8cm x 30cm x 75cm

32 szt. płyty ażurowe tj. 7,68 m2

Pobieramy 20 zł kaucji za europaletę pozostawioną u Państwa. Kaucję zwracamy po oddaniu palety.

 

13.6

 

Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją producenta.

 

#14

 

Zwrot towaru

 

Każdy produkt zakupiony w Internetowym Centrum Sprzedaży ibruk.pl można zwrócić w ciągu 3 dni bez podania przyczyny.

Zwrot przyjmiemy tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony.
Gwarantujemy zwrot wartości produktu, pomniejszony o koszty transportu.
Pieniądze przelejemy na wskazane konto bankowe.

Uwaga! Koszt dostawy, oraz koszt odbioru towaru obciąża klienta

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku materiału używanego lub uszkodzonego

 

#15

 

Postępowanie reklamacyjne

 

15.1

 

1.     Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres wskazany w "Kontaktach” na stronie iBruk.pl,  mailem bądź osobiście w siedzibie firmy. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest dokument zakupu towaru.

 

2.     Reklamacje z tytułu gwarancji producenta Klient zgłasza bezpośrednio u producenta zgodnie ze wskazaniami karty gwarancyjnej.

 

3.Reklamacje z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową rozpatrywane są w terminie 14 dni przedłużonym o okres oczekiwania na ewentualną opinię rzeczoznawcy, zaś reklamacje z tytułu gwarancji, które Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl przyjmuje w przypadku niedołączenia przez producenta do produktu karty gwarancyjnej – w terminie określonym przez producenta przedłużonym o okres 7 dni zastrzeżonym przez Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl celem przekazania towaru do zbadania.

 

4.     W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

5.     W stosunku do towarów nabytych przez Klienta nie będącego konsumentem wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru.

 

15.2

 

W przypadku odstąpienia od umowy lub przesyłki związanej ze zgłoszeniem reklamacji Klient ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez Internetowe Centrum Sprzedaży iBruk.pl

 

#16

 

iBruk.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników od niego niezależnych. W przypadku zaistnienia takich okoliczności iBruk.pl zobowiązuje się poinformować użytkownika o przyczynach opóźnienia.

 

#17

 

 Ochrona danych

Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych powoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Wszystkie dane przesyłane przez klienta do naszej firmy są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883). Dane gromadzone przez naszą firmę są wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz w celach marketingowych naszej firmy i nie będą udostępniane firmom i osobom trzecim. Gwarantujemy także iż bez Państwa zgody nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

 

 

 

 

#18

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego. Internetowe Centrum Sprzedaży Firmy „Arbet” iBruk.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.